20 / 100

Întrebări frecvente

1. Eligibilitate şi înscriere în proiect

Da. Viza de flotant trebuie să fie valabilă pe toată durata proiectului, inclusiv în perioada de sustenabilitate. Entităţile juridice care vor fi finanţate ca urmare a câștigării concursului de Planuri de Afaceri vor fi înfiinţate obligatoriu în localităţile din regiunile de implementare ale proiectului ACSES (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia). De asemenea, entitatea nou înființată îşi va desfăşura obligatoriu operaţiunile tot în regiunile de implementare ale proiectului (conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16).

Da, aceste persoane sunt eligibile numai „dacă:

 • Nu au primit în ultimii 2 ani fiscali încheiați, cumulat cu anul fiscal curent implementării proiectului, sprijin financiar prin ajutor de stat și ajutor minimis mai mare de 200.000 Euro;
 • Nu au beneficiat de nici o altă finanțare europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru activităţi similare cu Axa prioritară 4 – Incluziunea socială  și combaterea sărăciei;
 • Nu dețin calitatea de asociat majoritar în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

(conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16 și Schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”).

La proiectul ACSES pot aplica toate persoanele care au 18 ani împliniți şi diplomă de Bacalaureat la momentul înscrierii (condiții de eligibilitate Grup Țintă).

Activitățile specifice de identificare, recrutare și selecție Grup Țintă se vor derula în perioada februarie-martie 2020. În cazul în care este necesar, activitatea va fi prelungită, în funcție de nevoile proiectului ACSES și atingerea indicatorilor propuși (112 persoane Grup Țintă selectate din cele 3 regiuni de implementare ale proiectului Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia și 10 persoane rezervă).

Da. În cadrul procesului de selecție pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale (Antreprenor în economia socială Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere socială Cod COR 112036). Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului se va realiza în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare (conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16). Astfel, aceste persoane se pot înscrie la concursul de planuri de afaceri și vor concura pentru un singur loc.

2. Concursul de plan de afaceri

Da, mai multe persoane se pot asocia și lucra împreună la întocmirea unui singur plan de afaceri. Planul de afaceri va fi înscris la concursul de finanțare de către o singură persoană din cele care au lucrat la realizarea acestuia, ca o sigură aplicație.

Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16: nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.

La nivelul proiectului se va organiza și desfășura un singur concurs și va include toate regiunile de implementare ale proiectului ACSES (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia). Astfel, o persoană poate aplica la concursul din cadrul acestui proiect cu un singur plan de afaceri. 

Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat (conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16).

Mai multe persoane se pot asocia la realizarea unui plan afaceri, dar numai unul dintre aceștia va putea înscrie planul de afaceri la concurs.

La consurs se poate aplica cu aceeași idee de afacere, dar cu planuri de afaceri diferite pentru a respecta cerințele impuse de Ghidul Solicitantului.

Grila de punctare a planurilor de afaceri sociale nu este definitivată la acest moment, dar va fi publicată pe site-ul proiectului ACSES în prealabil organizării concursului de planuri de afaceri. Grila va fi realizată în conformitate cu obiectivele proiectului și axei prioritare 4/PI 9.v/OS 4.16 – Solidar Start-up și va respecta toate cerințele specifice acestei scheme de ajutor de minimis.

Prin proiectul ACSES, la nivelul celor 3 regiuni de implementare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia), se finanțează 17 planuri de afaceri în funcție de punctajul obținut la concursul de planuri de afaceri, din care minimum 4 în mediul rural (conform indicatorilor stabiliți în Cererea de Finanțare aprobată de AM POCU/OI POCU).

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului ACSES, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului, așa cum prevede Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Nu, deoarece obiectivul acestei scheme de finanțare este de a acorda sprijin pentru înființarea de NOI întreprinderi sociale (conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16).

3. Antreprenoriat social

În contextul Schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, întreprinderea se referă la “orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, constituită ţi atestată ca întreprindere socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, şi anume:

a) societate cooperativă de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) cooperativă de credit, care funcționează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

c) asociație și fundație, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

d) casă de ajutor reciproc a salariaților, care funcționează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, republicată;

e) casă de ajutor reciproc a pensionarilor, care sunt înființate și funcționează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările și completările ulterioare;

f) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e);

g) orice alte categorii de persoane juridice.”

Pentru a înființa o întreprindere socială cu sprijinul acestei scheme de finanțare vor fi parcurse următoarele etape principale:

La concursul de finanțare participă o persoana fizica cu un plan de afaceri. După anunțarea rezultatelor, câștigătorii concursului inițiază procedura de înființare a entităților juridice și ulterior se semnează contractul de finanțare cu această entitate juridică nou înființată. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, cel puțin 2 persoane, corespunzător cuantumului ajutorului de minimis primit.

Această etapă este urmată de procedura de atestare ca întreprindere socială: fiecare întreprindere de economie socială finanțată dobândește un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție cu aceasta.

Există 2 tipuri de întreprinderi sociale care au următoarele caracteristici:

1) Întreprinderea socială (Art. 8, Legea nr. 219/2015 privind economia socială):

 1. acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;
 2. alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
 3. se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 4. aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

Pentru ca o entitate juridică să poată funcționa ca întreprindere socială trebuie să obțină atestatul de întreprindere socială.

Condiții de atestare și funcționare – Întreprinderea socială (Art. 8, Legea nr. 219/2015 privind economia socială):

 1. Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin acordarea atestatului de întreprindere social;
 2. Atestatul se acordă pe baza actelor de înființare și funcționare printr-o solicitare adresată Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 3. Atestatul certifică scopul social al întreprinderii sociale și conformarea acesteia la principiile principiile economiei sociale;
 4. Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care respectă criteriile de înființare și funcționare ale întreprinderilor sociale;
 5. Atestatul se eliberează de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 6. Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării acestuia.

 

2) Întreprinderea socială de inserţie (Art. 10, Legea nr. 219/2015 privind economia socială):

 1. are, permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
 2. are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socio-profesională a persoanelor defavorizate.

Pentru ca o entitate juridică să poată funcționa ca întreprindere socială de inserție trebuie să obțină marca socială.

Condiții de atestare și funcționare – Întreprinderea socială de inserție (Art. 8, Legea nr. 219/2015 privind economia socială):

 1. Statutul de întreprindere socială de inserție se certifică prin acordarea mărcii sociale;
 2. Marca socială se acordă întreprinderilor sociale care au obținut atestatul de întreprindere socială și care respecta condițiile prevăzute la 10, Legea nr. 219/2015, printr-o solicitare adresată Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 3. Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Nu. Legea nr. 219/2015 privind economia socială prevede anumite facilități fiscale pentru întreprinderile sociale de inserţie.

Cadrul legislativ național privind economia socială:

 1. Legea nr. 219/2015 privind economia socială;
 2. Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 219/2015 (HG nr. 585/2016).

Conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială și Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 219/2015 (HG nr. 585/2016) atestatul de întreprindere socială se suspendă sau retrage de către instituțiile abilitate dacă:

 1. Întreprinderea socială nu a comunicat agenției pentru ocuparea forței de muncă orice modificare a actelor de înființare sau constitutive în termen de 15 zile de la modificare ( 9, alin. (1), lit. b) Legea nr. 219/2015).
 2. Nu se respectă în mod cumulativ următoarele obligații ( 9, alin. (1), lit. b) și c), Legea nr. 219/2015):
  • nu a comunicat agenției pentru ocuparea forței de muncă orice modificare a actelor de înființare sau constitutive în termen de 15 zile de la modificare;
  • nu a comunicat agenției pentru ocuparea forței de muncă rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale;
  • nu a comunicat, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfașurată și situațiile financiare anuale în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale.
 3. Întreprinderea socială nu a permis accesul personalului cu atribuții de control al agențiilor de ocupare sau al altor instituții de control, în vederea exercitării de către aceștia a atribuțiilor de control potrivit prevederilor legale, nu a prezentat la solictarea acestora informațiile, datele și documentele necesare exercitării controlului ( 9, alin. (2), (3) Legea nr. 219/2015).

4. Eligibilitatea afacerilor și alte întrebări despre afaceri

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul ACSES (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia) conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Nu sunt eligibile afacerile sociale care au următoarele activități principale:
1. Activități în sectoarele pescuitului şi acvaculturii;
2. Activități în domeniul producției primare de produse agricole;
3. Activități în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole;
4. Achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri;
5. Activități condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;
6. Activități de export către ţări terţe/state membre, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

Alte activități care nu sunt eligibile:
• producţia de armament
• jocuri de noroc
• producţia de alcool şi tutun.

Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat (conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16 și și Schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”).

Prin proiectul ACSES se vor finanța 17 întreprinderi sociale astfel:

Valoarea finanţată/afacere socială

Nr. de locuri de muncă

54.950 Euro

Min. 2

69.900 Euro

Min. 3

84.900 Euro

Min. 4

100.000 Euro

Min. 5

Da, persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul ACSES (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia), în mediul urban sau rural, așa cum prevede Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, Art. 6, lit. p), grupul vulnerabil desemnează „persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.” Exemple de persoane care se încadrează în categoria de grup vulnerabil:

 1. Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate (cu sau fără copii aflați în întreținere);
 2. Persoane aflate în sistemul de protecție a copilului sau care provin din acest sistem;
 3. Persoane din familiile beneficiare de ajutor social;
 4. Persoane care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;
 5. Persoane solicitante de azil sau beneficiare ale protecției internaționale;
 6. Persoane fără adăpost;
 7. Persoanele aflate în situație de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai.

 

În cadrul întreprinderilor sociale nu există obligativitatea angajării de persoane care se încadrează în categoriile de grup vulnerabil (Art. 6, lit d) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială). Conform prevedrilor legale întreprindere socială este considerată orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile prevăzute la Art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

Această obligativitate există numai pentru întreprinderile sociale de inserție  cu respectarea procentului menționat în Legea 219/2015, Art. 10 alin. (1), lit. a) și b).

Nu. Persoanele din categoria persoanelor vulnerabile pot fi angajate în orice funcție, așa cum s-a prevăzut în planul de afacere socială. Aceștia vor fi angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Da, dar aceasta nu este o condiție obligatorie.

Da, cu respectarea următoarelor condiții:

 1. activitățile neeligibile se vor realiza fără consum de resurse din ajutorul de minimis, ci vor fi susținute cu resurse proprii;
 2. se vor prezenta documente contabile care să ateste separarea acestor activități – contabilități separate ( 8 pct. 5 din Ordinul nr. 772/03.08.2018).

Nu, deoarece obiectivul acestei scheme de finanțare este de a acorda sprijin pentru înființarea de NOI întreprinderi sociale (conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16).

Nu. 

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin acordarea atestatului de întreprindere socială de către AJOFM (Art. 8, Legea nr. 219/2015 privind economia socială).

Statutul de întreprindere socială de inserție se certifică prin acordarea mărcii sociale de către AJOFM (Art. 8, Legea nr. 219/2015 privind economia socială).

Pentru prestarea de servicii sociale este necesar ca cei interesați să devină funizor de servicii sociale acreditat în baza legislației în vigoare (Legea nr. 197/2012).  

Întreprinderile sociale au obligația de a aloca minim 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare (Art. 8 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială).

Exemple de coduri CAEN neeligibile:

2540 – Fabricarea armamentului și muniției

9200 – Activități de jocuri de noroc și pariuri

1102 – Fabricarea vinurilor din struguri

1103 – Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

1104 – Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1101 – Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1200 – Fabricarea produselor din tutun

 

Coduri CAEN neeligibile pentru producţia primară de produse agricole, acvacultură şi piscicultură (neeligibile conform Ordinului 772/03.08.2018)

0111 – Cultivare de cereale, plante leguminoase şi plante producătoare de seminţe oleaginoase

0112 – Cultivarea orezului

0113 – Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

0114 – Cultivarea trestiei de zahăr

0115 – Cultivarea tutunului

0116 – Cultivare plantelor pentru fibre textile

0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 – Cultivarea strugurilor

0122 – Cultivare fructe tropicale

0123 – Cultivarea fructelor citrice

0124 – Cultivare fructe seminţoase şi sâmburoase

0125 – Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuferilor şi a altor pomi fructiferi

0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 – Cultivare condimente, plante aromatice, medicinale şi plante de uz farmaceutic

0129 – Cultivarea altor plante permanente

0130 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire

0141 – Creşterea bovinelor

0142 – Creşterea altor bovine

0143 – Creşterea cabalinelor

0144 – Creşterea cămilelor şi camelidelor

0145 – Creşterea ovinelor şi caprinelor

0146 – Creşterea porcinelor

0147 – Creşterea păsărilor

0149 – Creşterea altor animale

0230 – Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană

0311 – Pescuitul maritim

0312 – Pescuitul în ape dulci

0321 – Acvacultura maritimă

Nu sunt eligibile afacerile sociale care au următoarele activități principale, conform Ordinului nr. 772/03.08.2018 art. 5, alin. (2), lit. a)-f):

 1. Activități în sectoarele pescuitului şi acvaculturii;
 2. Activități  în domeniul producției primare de produse agricole;
 3. Activități în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole;
 4. Achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri;
 5. Activități condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;
 6. Activități de export către ţări terţe/state membre, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

Exemple de activități care nu sunt eligibile: 

 1. producţia de armament
 2. jocuri de noroc
 3. producţia de alcool şi tutun
 4. etc.

Acest proiect este finanțat din Fondul Social European prin programul POCU 2014-2020, care are cateva limitari la domeniile eligibile. Acele domenii sunt finanțate prin alte programe, motiv pentru care nu le putem finanța prin acest proiect. Pentru cazuri specifice, vă rugăm contactaţi-ne punctual.

Da, dar vor fi eligibile doar codul CAEN pe care a fost aprobat planul de afaceri.

5. Cheltuieli eligibile & Achiziţii

Achiziția de automobile nu este eligibilă. Conform Cap. X. Cheltuieli eligibile, Art. 11 din Ordinul nr. 772/03.08.2018 sunt eligibile „cheltuielile de leasing fără achiziţie (leasing operaţional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operaţional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile şi imobile)”.

Nu. Lista cheltuielilor eligibile se regăsește detaliată în Ordinul nr. 772/03.08.2018, Cap. X. Cheltuieli eligibile, Art. 11.

Nu. Lista cheltuielilor eligibile se regăsește detaliată în Ordinul nr. 772/03.08.2018, Cap. X. Cheltuieli eligibile, Art. 11.

Nu. Lista cheltuielilor eligibile se regăsește detaliată în Ordinul nr. 772/03.08.2018, Cap. X. Cheltuieli eligibile, Art. 11.

Da. Lista cheltuielilor eligibile se regăsește detaliată în Ordinul nr. 772/03.08.2018, Cap. X. Cheltuieli eligibile, Art. 11.

Da. Lista cheltuielilor eligibile se regăsește detaliată în Ordinul nr. 772/03.08.2018, Cap. X. Cheltuieli eligibile, Art. 11.

Toate plățile se vor realiza cu respectarea condițiilor impuse de Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, aferentă POCU 2014-2020, Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Toate plățile vor fi autorizate de către administratorul schemei de minimis. Administratorul schemei pentru entitățile sociale va prezenta un dosar conținând documente justificative privind plata sumelor acordate ca ajutor de minimis întreprinderilor înființate. În cazul în care AM, respectiv OI responsabil constată, la finalul perioadei de verificare a dosarelor, neconcordanțe între documentele prezentate și activitățile desfășurate în cadrul proiectului sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activităților în discuție pot fi declarate neeligibile (conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16).

Toate aspectele cu privire la realizarea plăților vor fi detaliate în metodologiile ce vor fi dezvoltate ulterior în cadrul proiectului (metodologie de organizare și derulare a concursului pentru finanțare, metodologia de realizare a monitorizării întreprinderilor, etc). De asemenea, vor fi oferite informații cu privire la acest aspect și în cadrul programului de formare profesională și consiliere.

Da. Cheltuiala aferentă taxelor pentru înființarea de întreprinderi sociale, efectuată înaintea semnării contractului de subvenție, se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenție (Cap. X. Cheltuieli eligibile, Art. 11 din Ordinul nr. 772/03.08.2018).

Cei interesați pot aplica pentru a obține alte granturi cu respectarea condițiilor impuse de acele scheme de finanțare.

Pentru acest proiect, nu este nevoie de cofinanțare.

Lista cheltuielilor eligibile se regăsește detaliată în Ordinul nr. 772/03.08.2018, Cap. X. Cheltuieli eligibile, Art. 11 (anexă la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9.v/OS 4.16). Ghidul Solicitantului însoțit de anexe poate fi descărcat accesând următoarul link: https://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/148/apeluri-pocu-ap-4-pi-9-v-os-4-16-consolidarea-capacit%C4%83%C8%9Bii-%C3%AEntreprinderilor-de-economie-social%C4%83-de-a-func%C8%9Biona-%C3%AEntr-o-manier%C4%83-auto-sustenabil%C4%83-sprijin-pentru-%C3%AEnfiin%C8%9Barea-de-%C3%AEntreprinderi-sociale

6. Cursuri

Programul de formare profesională din cadrul proiectului ACSES include 2 cursuri obligatorii pentru fiecare participant încris în proiect. La nivelul proiectului se vor organiza 8 grupe x 14 participanți/grupă. Fiecare grupă va urma:

 1. Cursul de „Antreprenor în economia socială” (Cod COR 112032) cu o durată de 60 ore (max 8 ore/zi), în ultima zi de curs va fi organizat examenul de absolvire.
 2. Cursul tematic complementar cu o durată 24 ore (max 8 ore/zi), în ultima zi de curs va fi organizat examenul de absolvire.

Participanții vor beneficia de materiale de curs și catering pe toată durata cursurilor. În cadrul acestui proiect nu sunt prevăzute costuri de cazare și transport pentru participanții la sesiunile de formare profesională.

Locațiile pentru derularea cursurilor vor fi stabilite în funcție de domiciliul participanţilor selectați. Se va ţine cont de criteriul proximității pentru alegerea localităților în care se vor desfășura cursurile. Cursurile se vor organiza în perioada aprilie-iunie 2020 (calendar orientativ).

Da, deoarece sunt cursuri și competențe diferite. Astfel, toți cei interesați care se înscriu în proiect au obligația de a participa la programul de formare (cursul de antreprenoriat în economie socială cu o durată de 60 ore și cursul tematic complementar cu o durată de 24 ore).